Ośrodek szkolenia kierowców PATROL mgr Dorota Lewandowska

Kategoria A1

Prawo jazdy kategorii A1

Uprawnia do kierowania

Motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125cm3,  mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg

Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą

Wymagania

w stosunku do kandydatów na kurs

Wiek

co najmniej 15 lat 9 miesięcy

Orzeczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Pisemna zgoda

rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończył 18 lat

Szkolenie obejmuje

30 godzin lekcyjnych

zajęć teoretycznych

20 godzin zegarowych

zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

teoretyczny i praktyczny

Pojazdy

Yamaha YBR 125