Ośrodek szkolenia kierowców PATROL mgr Dorota Lewandowska

Kategoria AM

Prawo jazdy kategorii AM

Manualna skrzynia biegów

Uprawnia do kierowania

motorowerem

czterokołowcem lekkim

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą

Wymagania

w stosunku do kandydatów na kurs

Wiek

co najmniej 13 lat 9 miesięcy

Orzeczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Pisemna zgoda

rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończył 18 lat

Szkolenie obejmuje

10 godzin lekcyjnych

zajęć teoretycznych

10 godzin zegarowych

zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

teoretyczny i praktyczny

Pojazdy

Szkolimy na pojeździe z manualną skrzynią biegów

Router WS50