Ośrodek szkolenia kierowców PATROL mgr Dorota Lewandowska

Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D

Uprawnia do kierowania

Autobusem

 

Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej

Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

Wymagania

w stosunku do kandydatów na kurs

Wiek

co najmniej 23 lat 9 miesięcy

Orzeczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Pisemna zgoda

orzeczenie psychologiczne o braku  przeciwwskazań  psychologicznych do kierowania pojazdem

Wiek

co najmniej 20 lat 9 miesięcy dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej

Wiek

co najmniej 22 lat 9 miesięcy dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Wiek

co najmniej 20 lat 9 miesięcy dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.

Szkolenie obejmuje

30 godzin lekcyjnych

zajęć teoretycznych

60 godzin zegarowych

zajęć praktycznych

40 godzin zegarowych

zajęć praktycznych, jeżeli posiada prawo jazdy kategorii C

egzamin wewnętrzny

teoretyczny i praktyczny

Pojazdy

Już wkrótce