Ośrodek szkolenia kierowców PATROL mgr Dorota Lewandowska

Kategoria B

Prawo jazdy kategorii B

Uprawnia do kierowania

Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla

Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej

Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w punkcie pierwszym oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem: jeżeli dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy (B96)

Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

Motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat. B przez okres co najmniej 3 lat

Motocyklem trójkołowym pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat

Wymagania

w stosunku do kandydatów na kurs

Wiek

co najmniej 17 lat 9 miesięcy

Orzeczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Pisemna zgoda
rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończył 18 lat

Szkolenie obejmuje

30 godzin lekcyjnych

zajęć teoretycznych

30 godzin zegarowych

zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

teoretyczny i praktyczny

Pojazdy

Kia Rio

4 szt.