Ośrodek szkolenia kierowców PATROL mgr Dorota Lewandowska

Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C

Uprawnia do kierowania

Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu

Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej

 

Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem
wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

Wymagania

w stosunku do kandydatów na kurs

Wiek

co najmniej 20 lat 9 miesięcy

Wiek

co najmniej 18 lat 9 miesięcy dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej

Wiek

co najmniej 17 lat 9 miesięcy dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Orzeczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Pisemna zgoda

orzeczenie psychologiczne o braku  przeciwwskazań  psychologicznych do kierowania pojazdem

Szkolenie obejmuje

20 godzin lekcyjnych

zajęć teoretycznych

30 godzin zegarowych

zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

teoretyczny i praktyczny

Pojazdy

Man 12 240

8-biegowy