Ośrodek szkolenia kierowców PATROL mgr Dorota Lewandowska

Zgłoszenie


AMA1A2ABBECCED

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016 r.),dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców „Patrol” mgr Dorota Lewandowska z siedzibą w Kaczorach ul. Dworcowa 27a.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. zawarcie umowy w celu wykonania usługi szkoleniowej.
  2. prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest obsługa osoby szkolonej.
  3. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi szkoleniowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa t. j. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców oraz Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r.
 5. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora uważa się w szczególności instruktorów, wykładowców.
 6. Kategoriami przetwarzanych danych osobowych są dane niezbędne do wykonania usługi szkoleniowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz praw ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W celu realizacji swoich uprawnień należy złożyć stosowne żądanie Administratorowi na podany w pkt. 1 adres.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o szkolenie.
 11. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.